Produksjonsklare jordbærplanter - forlokkende i nord

19.12.2017 (Oppdatert: 19.12.2017) Ingrid Myrstad

Prosjektet 'Hagebær i arktis' viser at importerte produksjonsklare jordbærplanter i 2017 kan gi god økonomi dersom det dyrkes under tak og i et table-top system. For produsenter i Nord-Norge er dette forlokkende, ettersom en slipper å tenke på blant annet overvintringsskader.

Foto: Ingrid Myrstad

Full avling første året

Prosjektet kom i gang etter ønske fra næringa og etter et generelt ønske om økning av bærproduksjon i Nord-Norge. Import av produksjonsklare jordbærplanter ble tillatt i 2015 og det ble et ønske om å prøve denne typen planter både i sør og nord. Produksjonsklare planter produserer full avling i planteåret og tanken er å skifte ut plantemateriale hvert år. For oss i Nord-Norge er dette forlokkende da vi slipper å tenke på blant annet overvintringsskader.

De første erfaringene fra Nord- Norge

De siste årene har det vært økende interesse for bruk av produksjonsklare jordbærplanter. Utviklingen har gått svært fort og det har i prosjektperioden dukket opp andre prosjekter og vært flere andre aktiviteter med dette tema. Utviklingen har gått i retning bruk av plasttunnel og table-top system. For å kunne følge med på denne utviklingen har dette prosjektet hatt stort fokus på denne problematikken. Takket være dyrkere som har turt å satse på denne typen produksjon, uten helt å vite om det var noe for Nord-Norge, så har vi kunnet skaffe til veie relevante tall og fått en viss erfaring. Resultatene viser at produksjonsklare jordbærplanter, produsert i Norge, ikke kan konkurrere i pris og kvalitet med importerte planter. Registreringer av importerte planter i 2017 viser at det er mulig å få god økonomi dersom det dyrkes under tak og i et table-top system.

Table-top gir størst omsetning

Økonomisk kalkyle er utviklet av bærprodusent Frode Vik i Kvæfjord og er basert på egne tall. Realistiske muligheter for avling er 3000 kg/daa salgbar vare. Etter kalkyler vil dette føre til økonomisk utbytte til eier (for administrasjon og salg) på kr 91 000 kr/daa. Kravet til økonomi for produksjonen er satt til å være minimum 30 000 kr pr daa (til eier for administrasjon og salg). Det vil si at avlinga bør være minimum 2 tonn/da. Produksjonen vil være interessant i vårt område med små eiendommer. Det er få produksjoner som kan måle seg med verdiskapninga pr arealenhet. Med en table-top produksjon av jordbær kan brutto omsetning komme over 200 000 kr/da.

Forutsetninger for å kunne lykkes

Registreringene viser videre at de største utfordringene for å lykkes er følgende:

- God og hurtig etablering av plantene for å kunne korte ned tid fra etablering til høsting
- Riktig sortsvalg
- Redusere stengelknekk
- God kontroll med plantevern
- Jobbe videre med å finne fram til nye typer dyrkingssubstrat
- Riktig gjødsling


Vinterdekke

Når det gjelder bruk av vinterdekke har vi kun registreringer etter vinteren 2016/2017. Det ble ikke registrert utgang av planter verken på dekket eller dekket areal. Det ble registrert flere blomsterstilker på planter med vinterdekke enn de uten og vi antar at dette har noe å si for avlingspotensiale.

Plantene med dekke kommer tidligere i bæring enn udekkede planter. I sesongen 2017 ble en stor del av avlinga på udekket areal ikke høstet pga. for sein modning. Dette utgjorde en avlingsforskjell på hele 400 kg/daa salgbar vare og en inntekt på ca. 48 000 kr./daa. Avlingsforskjell vi varierer fra år til år. Bruk av vinterdekke vurderes som interessant. Vi anbefaler bruk av dobbelt dekke med fiberduk ned mot plantene og AgroCover som topplag.


Økt rekruttering

Dyrkingsveileder for jordbær ble ferdigstilt i 2017 av flere rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Dette prosjektet tok ikke del i dette arbeidet.

Relevante resultater for å lage et kursopplegg om dyrking av produksjonsklare jordbærplanter er ikke framkommet før sesongen 2017. Kursopplegg er enda ikke utviklet, men både opplæring og kurs for eksisterende og kommende produsenter i Nord- Norge planlegges.

Resultatene fra dette prosjektet er imidlertid lagt fram på ulike møter med bærnæringa og andre interesserte underveis i prosjektperioden. All aktivitet de siste årene har ført til rekruttering. I sesongen 2017 ble det plantet ut ca. 25000 planter fordelt på 7 produsenter. I 2018 håper vi på 9 produsenter og ca. 45000 planter.

 

Rapporten i sin helhet er skrevet av Ingrid Myrstad, rådgiver i NLR Nordland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.