Grovfôrdyrking og valg av vekster

12.04.2019 (Oppdatert: 12.04.2019) Ragnhild Renna

Egenprodusert grovfôr er den viktigste innsatsfaktoren i det norske husdyrholdet og det er ikke uvesentlig hvilke vekster vi velger som såvare når vi skal sette sammen grovfôrmenyen. Behov for flere slåtter og mulighet for beite er faktorer som har betydning for valget av vekster. I samarbeid med flere rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, forskere i NIBIO og såvarefirma, har vi oppdatert en tabell som viser ulike flerårige grovfôrvekster og hvilke krav de stiller for optimal vekst, bl.a. jordtype og kalktilstand i jorda. Tabellen viser også de viktigste bruksområder for artene. Bruk tabellen til å finne vekster som høver til dyrkingssted og driftsform og drøft med din rådgiver hvordan du kan sette sammen artsblandinger.

Markdag Hadsel. Foto Ragnhild Renna.

Våre hovedgrasarter
Artene timotei, engsvingel og engrapp er av stor betydning for suksess i grovfôrproduksjonen
bl.a. med tanke på avlingsmengde og avlingsstabilitet i enga. Hovedgrasarten timotei stiller
store krav til fuktighetsforhold og er ikke av de mest varige. Den er imidlertid hardfør og ved
bruk av rett sort vil den ha god overvintringsevne. Engsvingel gir også stor avling. Den tåler
bedre isbrann enn timotei, men er svakere enn timotei mot overvintringssopp.

 

Krav til jordtype og pH
I tabellen vises de ulike vekstenes krav til jordtype, pH og næringsbehov. Optimale vekstforhold
gir større avlingssuksess og økt varighet. Noen vekster, som for eksempel bladfaks og luserne,
har svært snevert krav til pH-tilstand og må ha pH over 6. Raigras har større toleranse i krav til
pH og viser surjordsskade først ved pH under 5,3.

 

Spesielle egenskaper
Mange etterspør arter som kan armere jorda med rotutløpere. Dette er spesielt ønskelig på laus
myrjord. Både strandrør og engrapp har rotutløpere og kan være aktuelle til dette formålet. Strandrør ønsker laus, ikke pakka jord og kan gå ut der det er mye kjøring.

 

Myrjord er i utgangspunktet både nærings- og kalkfattig. Engrapp har krav til både nærings- og
kalktilstand som må oppfylles for god etablering på myrjord. Bladfaks har også rotutløpere og arten egner seg svært godt i langvarig eng der det er utfordringer med tørke. Kvaliteten er dårligere enn timotei, men bladfaks kan hindre at ugras som for eksempel kveke tar overhånd og den bidrar til å opprettholde både avlingsmengde og -kvalitet når timoteien er gått ut.

 

Grasvekster som tåler intensiv høsting
Flerårig raigras, raisvingel og hundegras er arter som egner seg i mer intensive driftssystem med
flere slåtter og beite, både vår og høst. Raigras krever varm jord og kommer gjerne seint i gang
på våren, men vokser godt utover høsten. Det vil være en god strategi å så ei blanding av flere
arter der alle tåler intensiv drift og påkjenninga av beite både vår og høst, både av husdyr og
andre beitende dyr. I økomiljøet er «optimistblandinga» til Knut Haga med både raigras og hundegras godt kjent og et eksempel på ei slik blanding. Engrapp og kvitkløver er arter som vil
styrke ei beiteblanding.

 

Nye vekster
Noen ønsker å prøve strandsvingel og dette er en art som ligner strandrør - dvs. den er grov i veksten og må slåes tidlig for å få god kvalitet på fôret. Strandsvingel er mer utprøvd i Sverige og Finland og har der gitt gode avlingsresultat. Den er nå vanlig i sortimentet også i Norge. Raisvingel kan vel også regnes som en forholdsvis ny art og er foreløpig lite utbredt. Raisvingel er krysninger mellom strandsvingel og raigras eller engsvingel og raigras, der den opprinnelige svingelarten i stor grad preger egenskapene til krysningsarten.

 

Belgvekster
Belgvekstene, og spesielt rødkløver og kvitkløver, er arter som utfyller grasvekstene. Det er viktig
å ta spesielt hensyn til belgvekstenes krav til vokseplass og driftsmåte for å få optimal nytte av
disse i enga.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.