Batnes i Nord Troms 6 januar 2021
⋅ Grovfôr

Dyp tele og minimalt med snø flere steder i Nord-Norge

Lite snø nord i landet har allerede ført til dyp tele flere steder. NLR Nord Norge har telemålere jevnt fordelt i nordre Nordland og Troms, og disse viser tele på vei ned mot 1 meter på mineraljord.
NLR Nord Norge
Belgvekster bilde
⋅ Grovfôr

Innsåing av belgvekster i etablert eng

Erfaringsmessig går kløver ut i enga, over år. Dette skyldes ofte for sterk nitrogengjødsling, men overvintring og drift har også stor betydning. Våren 2020 la vi ut et felt med innsåing av kløver og lusern, i 5 års eng og i eng som er over 15 år. De to kløversortene var Grandalf og Torunn. Lusernesorten var Creno.
NLR Nord Norge
Ensilering Foto Fiska Molle
⋅ Konservering

Ensileringsmidler og dosering

«Mer sukker og mindre melkesyre i ensilert gras, behandlet med syreprodukter»! Her er en gjennomgang av de mest aktuelle ensileringsmidlene til årets slått fra hovedforhandlerne Felleskjøpet og Fiskå Mølle.
Stripespreder ILH
⋅ Gjødsling

Klimatips - gjødselspredning

Ei litt mer klimavennlig våronn? Her er tre tips for å redusere klimagassutslippene i forbindelse med gjødselspredninga.
Overvintringsskade
⋅ Overvintring

Hvordan sikre en best mulig overvintring av enga?

Som gårdbruker kan du gjøre driftsmessige tiltak som bidra til å sikre en best mulig overvintring av enga. Disse tiltakene må du gjøre allerede nå i høst.
NLR Nord Norge
Beite haust
⋅ Beite

Etablering av godt beite

Skal man etablere et kulturbeite som gir store avlinger, er det en fordel å få inn de riktige grassortene så snart som råd. Her er en veiledning til hvordan dette kan gjøres.
NLR Nord Norge
Direktesaing av raigras
⋅ Grovfôr

Direktesåing av gras

Direktesåing av gras er et tiltak for å fornye enga på en enkel måte, uten forutgående pløying. I situasjoner med totalutgang etter vinteren eller på jorder med mye stein, vil direktesåing være et aktuelt fornyingstiltak.
NLR Nord Norge
Vurdering av dekningsgrad i eng i vekstsesongen Foto Ragnhild Renna
⋅ Arter og sorter

Tenk på såvare til enga nå

Høsten er ei travel tid og det å tenke på våren allerede nå, kan kjennes litt krevende. Mange jobber ennå med slått og med å få graset i hus. Men like gjerne som vi planlegger gjødselinnkjøp, kan vi også tenke på såvarer.
NLR Nord Norge
Eng
⋅ Gjødsling

Liten avlingsforskjell mellom ekstensivt og intensivt drevet eng

I et samarbeidsprosjekt i regi av Forsøksringene i Nordland (FIN), er det utført et forsøk med sammenligning av økologisk, ekstensivt og intensivt driftsopplegg i eng i Nordland. I tillegg til avlingsregistreringer er det gjort beregninger av nitrogenfikseringen på de tre ulike gjødslingsnivåene.
NLR Nord Norge
Ull Foto Kirsty Mc Kinnon Norsk senter for okologisk landbruk2
⋅ Gjødsling

Ull som gjødsel

I saueklippinga er det alltid ull som må sorteres vekk og som blir et avfall. Flere sauebønder prøver ull som dekkemateriale i for eksempel grønnsaker. Det er kanskje begrensa behov for dekkemateriale.
NLR Nord Norge