Kommende aktiviteter:

Storfebeiting i rovviltområder
Torsdag 21. oktober Kl. 09–14.00 (foreløpig tidspunkt)
Bøndernes hus, Goggestredet 12, 2219 Brandval

Foreløpig program

 • Presentasjon av beitebrukere som slipper dyr innenfor ulvesona
 • Regelverk og forvaltning ved Statsforvalteren, Mattilsynet og Statens naturoppsyn
 • Seneste forskning på storfebeiting og rovvilt

Fullt program og påmeldingslenke kommer så fort vi har alt på plass.

Prosjektet

Glåmdalen har lange tradisjoner med bruk av utmarksbeite for sau, men med ulverevir i området kan vi ikke lenger slippe sau på skogen. Et alternativ er å slippe storfe på utmarksbeite, og med digital gjerdeteknologi (Nofence), kan det bli flere dyr på skogsbeite. Dette kan skape konflikter mellom interessegruppene i utmarka.

Prosjektgruppa som består av representanter fra:

 • Storfenæringa (Else Engen, TYR)
 • Kommuneadministrasjonen (Reidar Steffenstorpet, Kongsvinger kommune)
 • Skogbruket (Britt Godtlund, Kvinner i skogbruket)
 • Beitelag (Arne Sund, Grue østre sankelag)
 • Norsk Landbruksrådgiving Øst (Benedikte Tveit, prosjektleder)


Aktiviteter så langt:

 • Etablering av prosjektgruppe
 • Knytte eksterne fagpersoner til prosjektet
 • Fagforedrag og informasjon til beitebrukere utenom arbeidet i prosjektgruppa
 • Øke egenkompetanse for prosjektgruppa gjennom strategimøter og befaringer i aktuelle utmarksbeiter
 • Kunnskapsformidling til interessegruppene i utmarka
 • Bistå beitelag og beitebrukere i Kongsvinger, Eidskog og Grue kommuner
 • Kartlegge beiteressurser, grunneieravtaler, gjerdesaker og søknadsskriving
 • Gjennomføring av ett dagsseminar med tema gjerdeteknologi, beitehistorikk og økonomi
 • Gjennomføring av webmøter i perioden november 2020 til februar 2021
 • Gjennomføring av første utflukt med interessegruppe, juni 2021
 • Gjennomføring av markvandring i Austmarka med tema storfebeiting og påvirkning av skogen, august 2021


Videre aktiviteter:

 • Arrangere fagdag i etterkant av vekstsesongen med tema rovviltproblematikk
 • Skriftlig kunnskapsformidling fra prosjektet

Delmål 1. Informasjonsmøter

Vi har gjennomført tre informasjonsmøter med aktuelle temaer.

Delmål 2. Utflukter i beiteområder

Delmål 2 bygger på erfaringer fra delmål 1

Delmål 3. Skriftlig kunnskapsformidling fra prosjektet

Kommunelogoer nord