Sluttrapport for prosjektet

Prosjektet

Glåmdalen har lange tradisjoner med bruk av utmarksbeite for sau, men med ulverevir i området kan vi ikke lenger slippe sau på skogen. Et alternativ er å slippe storfe på utmarksbeite, og med digital gjerdeteknologi (Nofence), kan det bli flere dyr på skogsbeite. Dette kan skape konflikter mellom interessegruppene i utmarka.

Prosjektgruppa som består av representanter fra:

 • Storfenæringa (Else Engen, TYR)
 • Kommuneadministrasjonen (Reidar Steffenstorpet, Kongsvinger kommune)
 • Skogbruket (Britt Godtlund, Kvinner i skogbruket)
 • Beitelag (Arne Sund, Grue østre sankelag)
 • Norsk Landbruksrådgiving Øst (Benedikte Tveit, prosjektleder)


Aktiviteter så langt:

 • Etablering av prosjektgruppe
 • Knytte eksterne fagpersoner til prosjektet
 • Fagforedrag og informasjon til beitebrukere utenom arbeidet i prosjektgruppa
 • Øke egenkompetanse for prosjektgruppa gjennom strategimøter og befaringer i aktuelle utmarksbeiter
 • Kunnskapsformidling til interessegruppene i utmarka
 • Bistå beitelag og beitebrukere i Kongsvinger, Eidskog og Grue kommuner
 • Kartlegge beiteressurser, grunneieravtaler, gjerdesaker og søknadsskriving
 • Gjennomføring av ett dagsseminar med tema gjerdeteknologi, beitehistorikk og økonomi
 • Gjennomføring av webmøter i perioden november 2020 til februar 2021
 • Gjennomføring av første utflukt med interessegruppe, juni 2021
 • Gjennomføring av markvandring i Austmarka med tema storfebeiting og påvirkning av skogen, august 2021
 • Gjennomføring av fagmøte med tema storfebeiting i rovviltområder, oktober 2021


Videre aktiviteter:

Delmål 1. Informasjonsmøter

Vi har gjennomført tre informasjonsmøter med aktuelle temaer.

Delmål 2. Utflukter i beiteområder

Delmål 2 bygger på erfaringer fra delmål 1

Delmål 3. Skriftlig kunnskapsformidling fra prosjektet

Kommunelogoer nord