Gjødsling til beite

04.05.2020 (Oppdatert: 04.05.2020) Knut Alsaker

Beiter er en stor ressurs for mange, men det legges ned mindre innsats på beitene enn på enga selv om ressursen er like viktig. Det er et stort potensial for å løfte avkastningen på beite betydelig med en litt større innsats på gjødsling og kalking.

Foto: Knut Alsaker

På beite ønsker vi en plantevekst som står i forhold til dyrene sitt daglige fôrbehov. Dyrene har i hovedsak det samme fôrbehovet hver dag. Planteveksten øker kraftig utover våren og faller utover sommeren. Gjennom drift av beitene er målet å styre planteveksten litt, slik at den blir mer opp imot behovet som dyra har. Dersom vi kan oppnå en svakere tilvekst på våren, men som varer litt lengre utover i vekstsesongen, vil vi oppnå lik avling med en produksjon som står bedre i forhold til behovet.

 

Med gjødsling kan vi styre en del av planteveksten gjennom vekstsesongen. Vi ønsker å styre planteveksten slik at det blir mest mulig jevn tilgang av beitegras. Gjødsling av beitene om våren bør trekkes ut over tid. Tar det f.eks 4 uker før du har vært rundt på alle beitene bør gjødslinga også gjøres i løpet av ca 4 uker. Gjødsles alle beitene til samme tid om våren vil alle beitene vokse like raskt, men man vil ikke beite til samme tid på alle beitene.

Et beite høstes flere ganger i løpet av vekstsesongen og det bør derfor gjødsles flere ganger med mindre mengder gjødsel hver gang. Gjødsling etter hver avbeiting vil kunne passe ved skiftebeiting. Ved kontinuerlig beiting vil 3-4 uker mellom hver gjødsling være passe. Kortest intervall tidlig på året og lenger intervall seinere.
En tommelfinger-regel er å beregne 1 kg nitrogen pr dekar og uke. Det betyr at hver gjødsling bør være på 3-4 kg nitrogen.

Praktisk kan dette bety ca 15-20 kg Fullgjødsel 22-2-12 pr gjødsling. Hvilken gjødseltype man skal velge vil avhenge av næringsinnholdet i jorda. Aktuell type vil komme frem av gjødslingsplan.  Beitet skal gjødsles etter forventet avling. 15-20 kg nitrogen pr dekar er i de fleste tilfeller passende mengder. Ved gjødslinga om våren bruker man en mindre mengde gjødsel enn ved de andre gjødslingene. Dette gjøres for å styre veksten bedre.

 

Husdyrgjødsel på beite

Brukes det husdyrgjødsel på beite, er det flere forhold man må passe på.
Det bør gå minimum fire uker fra spredning til dyra slippes på beite på det aktuelle skiftet. Dette for å redusere faren for parasittsmitte. Mengden husdyrgjødsel bør begrenses og være maks 2 tonn.  Ideelt bør man spre i regnvær og tidlig på våren like etter vekststart. Forsøk har vist redusert avbeiting på beiter hvor det brukes husdyrgjødsel kontra handelsgjødsel.

 

Kalking
God pH er like viktig på beiter som på enga. Plantene skal sikres best mulig vekstmiljø og da bør vi sikte inn mot en pH på 6. Denne pH sikrer god tilgang til næringsstoffene som er i jorda. Dette er viktig når tilgangen til næring ofte er mindre enn på enga. Gode vekstforhold pga. god pH gir bedre konkurransekraft mot ugras og således mindre ugras på beitene. God tilgang på alle næringsstoffer i jorda sikrer et balansert næringsopptak for plantene som også er viktig for å sikre god smakelighet på beiteplantene.
Kalking til beiter blir svært ofte nedprioritert. Dette medfører at mye beiter har sur jord. Sammenlignet med eng til slått hvor det brukes mer handelsgjødsel vil forsuringen på beite ikke foregå like raskt, men når kalking er mer eller mindre fraværende vil pH på beite over tid bli lav.

Kalking til beite er ofte utfordrende da det kan være vanskeligere å komme til med traktor og kalkvogn. Her finnes det muligheter i å kjøpe granulert kalk som kan spres med handelsgjødselspreder. Slik kalk koster betydelig mer en kalk kjøpt i bulk.
I markedet finnes også kalkspredere som kan festes på trepunkten på traktoren.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.