Gjødsle etter gjødslingsplanen, eller gjødsle sterkere?

17.12.2019 (Oppdatert: 17.12.2019) Marit Dyrhaug

I ett forsøk anlagt i 2018 i 2.års eng hos Bjørnar Skarstad, Dønna kommune, ble gjødsling etter plan sammenlignet med ekstra tilførsel av nitrogen.

Fotograf: Marte Yseth

I gjødslingsplanen gikk vi ut fra ei forventa avling på 850 kg tørrstoff/daa. Beregna N-behov ved 2 slåtter ble 22,2 kg N/daa, og i praksis ble det spredd:

  • Ca 3,7 tonn/daa storfe-grisegjødsel med mye vann + ca 37 kg/daa 22-2-12 om våren (totalt 13,1 kg N/daa)
  • Ca 43 kg/daa 22-2-12 etter 1.slått (9,1 kg N/daa) 

I forsøket ble det tilleggs-gjødslet med OPTI-KAS eller OPTI-NS etter følgende forsøksplan:

  1. 0 kg N/daa – bare grunngjødsling etter gjødslingsplanen
  2. + 4 kg N/daa fordelt med 2,4 kg N om våren og 1,6 kg N etter 1.slått
  3. + 6 kg N fordelt med 3,6 kg N om våren og 2,4 kg N etter 1.slått
  4. + 8 kg N fordelt med 4,8 kg N om våren og 3,2 kg N etter 1.slått 

Kjempestore tørrstoffavlinger i 2018

Tørrstoffavlingene i 2018 ble kjempestore med et gjennomsnitt på 700 kg/daa i 1.slåtten og 540 kg/daa i 2.slåtten. Økt N-gjødsling utover gjødslingsplanens anbefalinger gav ingen sikre avlingsutslag. Dette var uventet da avlingspotensialet i enga var mye høgere enn hva som ble lagt til grunn under planlegginga. Det ble gjødslet ut fra ei forventa avling på 850 kg ts/daa som skulle være en undergjødsling. Men hva med fôrkvaliteten og fôrenhetsavlingene?

Fôrkvalitet og fôrenhetsavlinger

Pga regnvær ble både 1.slåtten (29.juni) og 2.slåtten (4.sept) i 2018 høstet 10-15 dager for seint. Som vist i tabellen ga dette svært låg fôrenhetskonsentrasjon og protein-innhold. Sterkere N-gjødsling ga høgere proteininnhold, men ellers ingen statistisk sikker effekt på andre kvalitets-parametere. Total fôrenhetsavling var nesten like stor, uansett om det var gjødslet med 22,2 kg N/daa etter gjødslingsplan, eller om det var gjødslet med 4, 6 eller 8 kg N/daa ekstra.

N-mengde Forkvalitet i 1.slåtten Forkvalitet i 2.slåtten Avlinger FEm/daa
FEm/kg ts % råprot PBV FEm/kg ts % råprot PBV 1.slått 2.slått Totalavling
Gj.plan 0,770 9,1 -34,2 0,741 8,1 -40,5 525 420 945
 + 4 kg N 0,777 9,8 -28,4 0,741 9,1 -30,6 546,955509 406 953
 + 6 kg N 0,773 10,4 -22,5 0,751 10,2 -22,0 567 409 976
 + 8 kg N 0,775 11,1 -16,0 0,746 10,2 -21,1 532,980062 375 910

Tørrstoffavlinger i 2019

Ubalansert eller uheldig sterk N-gjødsling kan ha negativ effekt på overvintring og botanisk sammensetning av plantedekket. Men sterk gjødsling det ene året kan kanskje også gi en positiv ettervirkning i form av ekstra gjødslingseffekt året etter. I 2019 ble alle forsøksrutene gjødslet likt. Tørrstoffavlinger samt vurdering av tettheten av plantedekket om våren (% dekning) ble registrert for å sjekke om vi hadde ettervirkninger av fjorårets gjødsling. Forsøket ble høstet til "rett tid" i år, 1.slått den 13.juni og 2.slått den 7.august.

Gjødsling Vår 2019 Avlinger 2019, kg ts/daa
2018 Dekning 1.slått 2.slått Totalavling
Gj.plan 90,0 % 603 482 1085
 + 4 kg N 86,5 % 583 467 1051
 + 6 kg N 81,3 % 540 471 1011
 + 8 kg N 77,8 % 643 454 1096

Som vi ser av tabellen ble det registrert tynnere plantedekke der det var tilført ekstra nitrogen i fjor. Det er en tendens til lågere avling etter tilleggsgjødsling i 2018, men avlingsnedgangen er ikke systematisk og neppe statistisk sikker. Vi kan imidlertid trygt slå fast at ekstra sterk N-gjødsling i forhold til gjødslingsplan ikke har gitt avlingsøkning verken i 2018, eller i ettervirkningsåret 2019. Til orientering kan nevnes at vi i årets gjødslingsplan tok utgangspunkt i ei forventa avling på 950 kg ts. Da ble gjødselbehovet beregnet til 24,7 kg N/daa, mens det i praksis ble gjødslet med ca 23,5 kg N/daa i sum for vår- og overgjødsling.

 

Sluttkommentar

Forsøket inngår i en serie fra NIBIO, og i alt er det anlagt 18 tilsvarende forsøksfelt fordelt over hele landet. Sluttrapport fra hele serien vil forhåpentlig komme i løpet av vinteren. I NLR Nord Norge sitt nyhetsbrev nr 5-2019 (mai) har vi en utfyllende artikkel om resultatene fra 2018 for vårt forsøk i Dønna. Interesserte finner den på vår web nordnorge.nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.