Gjødselvalg for eng i 2018

08.12.2017 (Oppdatert: 11.12.2017) Ragnhild Renna

Vi har gjort ei vurdering av gjødseltyper til eng utfra pris og behov i vår region. Terminprisene øker som før utover mot våren på fullgjødsla.

Foto: Ingvild Lauvland Høie

Prissammenligning

Gjødselprisene har gått mye ned foran vekstsesongen 2017, sammenligna med 2016. Fullgjødsel og kalksalpeter følger terminsystemet i Norge, der prisen stiger hver måned og gjødsla er billigst på sommeren. De andre rene nitrogengjødseltypene følger verdensmarkedsprisen. Gjødselsortene blir presentert i prislistene med pris per kilo vare. For å sammenligne kostnaden i praktisk bruk, må du vurdere prisen per kilo nitrogen, fordi nitrogennivået avgjør mengde gjødsel per dekar. I figuren nedenfor presenteres dette.

Gjødseltyper presentert etter pris per kilo nitrogen inklusive frakt september 2017.

 

Yara har kommet med en ny gjødseltype Fullgjødsel 21-6-6. Denne er aktuell i korngjødsling og ikke tatt med på prissammenligninga ovenfor.

 

 

Fornuftig fosfortilførsel

Innkjøpt gjødsel er supplering til husdyrgjødsla. Mye av jorda i vår region er godt oppgjødsla med fosfor og det tilføres en god del fosfor gjennom husdyrgjødsla. Der passer ei gjødsel med kun nitrogen og kalium. OPTI NK 22-0-12, som er uten fosfor, kan anbefales til de aller fleste som bruker husdyrgjødsel på enga, og denne er nå litt rimeligere per kilo nitrogen enn Fullgjødsel 22-2-12. Av økonomiske hensyn og miljømessige hensyn tilrår vi å bruke OPTI NK 22-0-12 i stedet for 22-2-12. For sterk fosforgjødsling har heldigvis ikke negativ innvirkning på kvaliteten på graset, men fosforbruken i jordbruket må ses nøyere på av hensyn til ressursene globalt sett.

 

Kjøpe kun nitrogen?

Rein nitrogengjødsel er kun aktuell som supplement der husdyrgjødsla eller anna gjødsel dekker øvrig næringsbehov. Rimeligste gjødsel er OPTI NS (4S). Skal man bruke ei rein nitrogengjødsel, så velg OPTI NS (4S) eller Sulfan (6S). Svovel er viktig for proteindanninga i graset. Den nye gjødsla Sulfan (6S) med 6 % fosfor er i noen grad tatt i bruk. Sulfan (6S) kan erstatte OPTI-NS (4S) som har 4 % fosfor, dersom det er behov for økt tilførsel av svovel. Sulfan har lågere nitrogeninnhold enn OPTI NS.

Vi ser svovelmangel i eng, både visuelt og i noen av de få mineralanalysene som blir tatt av grovfôret.   Svovel har en viktig funksjon i oppbygging av nødvendige protein i graset. Lett sandjord er utsatt for mangel og da særlig i nedbørrike strøk. Svovel blir plantenæring gjennom mineralisering av organisk materiale i jorda. Er det kjølige forhold i vekstsesongen reduseres frigjøringen av svovel i jorda. Svovel i blautgjødsel mineraliseres fra sulfid til sulfat for å være plantetilgjengelig, og denne prosessen vil ta noe tid avhengig av jordtemperatur og omsettingsforhold. På kalde jordarter der mineraliseringa av svovel går seint, kan Sulfan (6S) høve bedre en OPTI NS (4S).

Kalksalpeter er fortsatt dyrest av de tre nitrogengjødselslag som presenteres her. Denne bør kun brukes i kulturer der man er avhengig av svært rask nitrogenvirkning. Gjødsla inneholder kalsium. Kalkeffekten fra denne gjødsla må sikres gjennom kalkingsmiddel.

 

Selenbehov hos dyr

OPTI NK 22-0-12 inneholder selen og det er et næringsstoff som dyra trenger. Vi har i Norge lite selen i jordsmonnet. På beiter for dyr som får lite kraftfôr for eksempel ungdyr på innmarksbeite anbefaler vi OPTI NK 22-0-12 med selen.

 

Ta mineralanalyser

Andre gjødseltyper som er rimeligere enn 22-2-12 er fullgjødsel 22-3-10 og fullgjødsel 25-2-6. Disse typene har mindre kalium enn 22-2-12, men dersom graset får tilstrekkelig kalium er det verdt å vurdere 25-2-6 i stedet for 22-2-12. 22-3-10 har som regel unødvendig mye fosfor i forhold til behovet og dekker kanskje ikke kaliumbehovet. Kalium har, som nitrogen, stor betydning for avlingsmengden og i tillegg betydning for overvintringsevnen til graset. Men siden graset har såkalt luksusopptak av kalium, kan kaliumnivået i graset bli ugunstig høgt i forhold til andre mineral, slik at mineralopptaket hos dyra ikke blir optimalt. Mineralanalyser av foret, kombinert med jordprøver og analyse av husdyrgjødsla gir god informasjon om bl.a. kaliumbehov. Gjennom Yara Megalab kan det sendes inn gras til mineralanalyser og der resultatet kan angi behov for supplering av næringsstoff.

 

Kun få aktuelle gjødselsorter

Til tross for mange gjødselsorter på listene er det kun få som egner seg til våre forhold. OPTI NK 22-0-12, Fullgjødsel 22-2-12 og 25-2-6 blir hovedgjødseltyper i kombinasjon med husdyrgjødsel og hos noen kan OPTI NS 27-0-0 (4S) og Sulfan (6S) brukes. 18-3-15 er fortsatt den viktigste gjødsla for engareal som ikke får husdyrgjødsel. For bruk i økologisk drift har vi Grønn NPK 8-3-5 og Grønn ØKO NPK 5-2-3. Vær oppmerksom på at fugl er glad i å plukke opp denne gjødsla fra bakken, så til eng er vi i tvil om hvor mye plantene får nytte av den. 

Utnytting av husdyrgjødsla og andre lokale gjødselressurser som kompost og evt. tang, kalking og økt fornying av eng styrer bonden sjøl. Optimaliser disse faktorene slik at dere reduserer behovet for innkjøpt gjødsel. Ta kontakt med din rådgiver for å drøfte gjødselstrategi og vekstskifteplan.

 

Skrevet av Ragnhild Renna. Mobil: 905 48 161, e-post: ragnhild.renna@nlr.no

 

Denne artikkelen ble først publisert i Agronominytt høsten 2017. Agronominytt er en faglig e-avis til medlemmer av Norsk landbruksbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.