Fosfor og miljø

11.04.2019 (Oppdatert: 11.04.2019) Mirjana Sadojevic

Fosfor er et nødvendig næringsstoff for planter, men det er også en begrenset ressurs. Opphopning av fosfor i jorda kan utgjøre en fare for miljøet ved blant annet avrenning til vassdrag. Jorda i vårt område kan ha et høyt fosforinnhold og husdyrgjødsla alene kan i mange tilfeller dekke hele fosforbehovet. Derfor er det viktig med en økonomisk fornuftig og miljømessig god gjødslingsplan.

Fosfor er essensielt næringsstoff for planter, og er nødvendig for at plantene skal vokse og trives. Fosfor stimulerer god rotutvikling og fører til større avling og bedre kvalitet. Fosfor finnes i veldig små mengder i udyrket jord og må tilføres, blant annet gjennom mineralgjødsel og husdyrgjødsel. Planter tar opp fosfor som fosfationer (PO4 3-).

 

En begrenset ressurs
Fosfat for bruk i mineralgjødsel utvinnes fra fosfatstein. Fosfatstein ble dannet for 10 millioner år siden og blir nå utvunnet fra gruvene som finnes bare i noen få land.
Dette er problematisk av flere årsaker. For det første er fosfatstein en begrenset og en ikke-fornybar ressurs. I 2014 plasserte Den europeiske kommisjonen fosfatstein på liste over kritiske råvarer. Gruvereservene den utvinnes fra vil minke i størrelse over tid og den globale matproduksjonen er fullstendig avhengig av den.
For det andre kan stor tilførsel av ny fosfor til landbruksjord føre til akkumulasjon av fosfor siden plantene kun klarer å nyttiggjøre seg av fosfor som har visse kvaliteter. Overskuddet hoper seg opp i jorden. Dette kan utgjøre en miljørisiko ved økt fare for avrenning til vassdrag, fjorder og hav. Fosfor stimulerer produksjonen i vannets økosystemer på samme måte som i jorda. Dette kan føre til algeoppblomstring i vassdrag, som igjen fører til redusert oksygeninnhold og mindre lys i vannet. Resultatet av dette er et redusert plantemangfold, som kan føre til at ønskede fiskebestander forsvinner. Det er derfor viktig å ikke tilføre mer fosfor enn det som plantene tar opp.

 

En god gjødslingsplan; økonomisk og miljøvennlig
I Norge har vi noen steder svært høyt innhold av fosfor i jorda og i tillegg tilføres en god del fosfor gjennom husdyrgjødsel. Sterk fosforgjødsling har ikke negativ effekt på avling, men ikke positiv effekt heller. Derfor er det viktig å lage en økonomisk fornuftig og miljømessig god gjødslingsplan. Her er det viktig med regelmessige mineralanalyser av jorda og husdyrgjødsla. I jordprøver måler vi plantetilgjengelig fosfor som P-AL. P-AL tallet sier oss hvor mye av det totale fosforet i jordlaget som er tilgjengelig for plantene. God pH er viktig for tilgjengeligheten av fosforet, og en pH på 6.0-6.5 er optimalt. Jorda har en evne til å fylle på med plantetilgjengelig fosfor etter hvert som fosfor fjernes gjennom plantevekst. Hvis vi kutter ut gjødsling med fosfor på et areal vil det ta flere år før vi kan måle nedgang i P-AL verdier. Ved intensiv plantedyrking hvor det tilføres husdyr- og mineralgjødsel hvert år, kan en slite med for høye P-AL tall i jorda. Ved P-AL > 14 er responsen på fosforgjødsling veldig liten, og jordas evne til å holde på fosforet blir lavt. Dermed øker risikoen for tap av fosfor til vann og vassdrag. Ved å tære på jordas fosforreservene i stedet for å gjødsle unødvendig med fosfor, kan man senke P-AL verdiene til et lavere nivå. Gjødslingskostnadene blir fort unødvendig store hvis man skal kjøpe gjødsel man ikke trenger.


Best økonomisk utnyttelse av husdyrgjødsla får vi når vi tilfører det plantene krever av fosfor og kalium i husdyrgjødsel. Husdyrgjødsel inneholder noen nitrogen, og restbehovet for nitrogen kan tilføres som ren nitrogengjødsel. Næringsinnholdet i husdyrgjødsel varierer mellom dyreslag. Storfegjødsel kan ofte dekke behovet for både fosfor og kalium. Gjødsel fra gris og fjørfe har høyt innhold av fosfor, men dekker ikke hele kaliumbehovet. I kombinasjon med storfegjødsel kan OPTI-NS 27-0-0 (4S) brukes, og i kombinasjon med grisegjødsel og hønsegjødsel, vil OPTI-NK 22-0-12 (3S + Se) være mest aktuelt.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.