Etter byggekontrakt – Byggefasen

23.11.2018 (Oppdatert: 23.11.2018) Roger Østvik

Alle kontrakter er på plass og en går over i byggefasen. Kontrakter for bygningsmessige arbeider anbefales en å bruke Norske Standarder, omtalt april 2018. Arbeidet på byggeplass starter der vi vil fremheve 10 viktige punkter:

  • Oppstartsmøte
  • Framdriftsplan
  • HMS-SHA plan
  • Arbeidsdokumenter bygningsmessige arbeider: Byggetegninger og beskrivelse
  • Byggeleder
  • Byggemøter
  • FDV-dokumentasjon
  • Overlevering
  • Reklamasjonsfrist
  • Økonomi oppfølgning

 

Oppstartsmøte:

Byggetillatelse er gitt og det er klart for byggestart. Før byggearbeidene starter innkalles tiltakshaver, byggeleder, utførende entreprenører og prosjekterende til oppstartsmøte på byggeplass der en gjør alle nødvendige avklaringer seg imellom.  Det skal skrives referat fra møte. I byggeperioden anbefales det å avholde byggemøte jevnlig, 2 eller 3 hver uke. Før oppstartsmøte er alle kontrakter med entreprenører og utførende er signert.

 

Framdriftsplan:

Framdriftsplanen beskriver når ulike deler av byggearbeidene skal gjennomføres. Alle aktører som skal utføre arbeid på byggeplass tas med i framdriftsplan. Skal en utføre egeninnsats i byggeperioden legges også denne inn i planen, men vær realistisk ved eventuelt egeninnsats når planen legges.

Eksempel framdriftsplan:

SHA- Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

SHA er hjemlet til byggherreforskriften og brukes kun om bygg og anlegg i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. Felles mål er å unngå personskader og skader på utstyr. Det skal utarbeides SHA plan. Ta kontakt med HMS rådgiver i NLR for bistand.

 

Arbeidsdokumenter bygningsmessige arbeider-byggetegninger:

Tilbudstegninger omgjøres til arbeidstegninger, de skal gi et klart bilde av det som skal bygges med alle mål og i målestokk. Tilbudstegninger er viktige dokumenter i kontrakten med de utførende. Anbefales at det utarbeides detalj tegninger for kritiske områder som overganger mellom betongarbeider/overbygg/trearbeider. Før arbeidstegninger utarbeides skal alle nødvendige beslutninger være tatt der endelige valg og løsninger skal tas med. For å unngå byggefeil anbefales det å ha egen tegnings- og distribusjonsliste på byggeplass som viser hvilke tegninger som er gjeldende.

Byggetegninger er grunnlaget for dokumentasjonstegninger som skal leveres sammen med FDV dokumentasjon.

 

   

Eksempel på tegnings- og distribusjonsliste:

 

Arbeidsdokumenter bygningsmessige arbeider- beskrivelse:

Kravspesifikasjoner og kvalitetskrav angis i egen beskrivelse som er et viktig dokument i kontrakten med de utførende. NS 3420 er eneste omforente grunnlag for kontrakter om utførelse av bygninger (bygningsmessige arbeider) som setter formkrav til utførelsen. Ved tvil om utførelse går beskrivelse etter NS3420 foran byggetegninger.

 

Byggeleder:

For å styre byggeprosessen kan det være hensiktsmessige å ha en uavhengig byggeleder som følger opp oppstartsmøte/byggemøter, framdriftsplan, endringer, eventuelle tilleggsregninger, kvaliteten og attesterer fakturaer.

 

Byggemøter:

Det anbefales å holde byggemøte 2 eller 3 hver uke for å følge framdriftsplan og ta å opp problemstillinger som har oppstått underveis på byggeplass. Byggeleder leder møtet og sender ut referat.

 

FDV dokumentasjon:

Teknisk forskrift med veiledning (TEK 17) stiller krav til FDV dokumentasjon. Alle utførende skal fremlegge nødvendig FDV dokumentasjon for å drifte og vedlikeholde bygningsdeler og teknisk anlegg samt at prosjekterende skal levere dokumentasjonstegninger før bygget tas i bruk. For driftsbygninger med grunnflate over 1000m2 er det ansvarlig søker som har ansvaret for at FDV dokumentasjon blir levert. For driftsbygninger med grunnflate under 1000m2 er det tiltakshaver som har ansvaret for at FDV dokumentasjon blir levert.

Overlevering av bygget: Ved overtakelse av bygget fra utførende til tiltakshaver skal den delen av bygningen i kontrakten eller eventuelt bygningen i kontrakten gjennomgås, mangler skal protokoll føres med en tidsfrist for utbedring. Hvis bygningsdel/bygning kan tas i bruk uten de store mangler og feil signeres overtakelses. Tiltakshaver overtar bygningen/bygningsdel fra den dato overtakelses forretningen er signert, bygningen forsikres i tiltakshavers navn.

 

Reklamasjonsfrist:

Er inntil fem år når norske standarder (NS 8405, NS 8406 og NS 8407) er en del av avtalegrunnlaget. Reklamasjonsfrist på to år ved vanlig kjøp som næringsdrivende. Uavhengig av hvor lang reklamasjonsfristen maksimalt er, må du reklamere innen ca. 3 måneder etter at du har oppdaget mangelen. Dette må gjøres skriftlig.

Økonomi oppfølgning: I kontrakt med entreprenør/utførende ligger føringer for betalingsfrister. Få en betalingsplan fra entreprenør/utførende som følger framdriftsplan når denne er lagt, hovedregel er å betale for det arbeidet som er utført på byggeplass. Unntaksvis er elementer som blir laget på fabrikk og fraktet til byggeplass. Ekstraarbeid vil forekomme, få avtalt fastpris/timepris før tilleggsarbeider bestilles og hold dette adskilt fra kontraktsum. 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.