Erstatning for klimabetingede skader

07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) Lundbakk, Bodil

Ved avlingsskade er det viktig å dokumentere klimaskaden og melde til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd. Dette gir kommunen anledning til å kontrollere arealet og skadeårsak. Kommunens stedlige kontroll gir beste form for dokumentasjon. Melding uten påfølgende kontroll har begrenset verdi som dokumentasjon, men god dokumentasjon kan kompensere for manglende melding/kontroll.

Formål

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i planteproduksjon som det ikke er mulig å sikre seg mot. Dette er med på å redusere tap som oppstår som følge av redusert mengde og er et "sikkerhetsnett" når produsenten ikke kan sikre seg på annen måte.

 

Plikt til å melde om skade

For å ha rett til erstatning er det krav om å melde skadeomfanget til kommunen. Vilkåret om melding til kommunen inneholder også krav om dokumentasjon av klimaskaden.

 

Søknad via Altinn

Søknaden sender via Altinn og søker har ansvar for at søknaden er fullstendig og korrekt utfylt. Elektronisk søknad gir god dokumentasjon for søknadstidspunkt og hvilke opplysninger som er gitt. Informasjon finnes på Landbruksdirektoratet sine sider.

 

Skadeårsak

Søknaden skal inneholde beskrivelse av klimaforhold og skadeårsaker i vekstsesongen. Beskrivelse med bare ett ord, f.eks "tørke" eller "regn", godtas ikke. Søknaden vil da komme i retur. Det er søkers ansvar å fylle ut søknaden fullstendig.

 

Plikt til å begrense tapet

Man har plikt til å begrense tapet, og med dette menes det at prinsippet for god agronomi skal være fulgt. Det vil si at:

  • Arealet skal være tilsådd eller tilplantet også ved sein våronn
  • Art og sort skal være tilpasset normale forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

 

Det gis ikke erstatning for

  • Skader forårsaket av sykdommer, skadedyr eller ugras, selv om forekomsten kan knyttes til klimatiske forhold
  • Avlingssvikt som skyldes en driftsform som ikke er faglig forsvarlig (for eks. druer i Nord-Norge)
  • Avlingssvikt som skyldes forhold som kan kontrolleres ved aktiv bruk av forebyggende tiltak (potet - tørke - vanningsanlegg)
  • Tilfeller der avtale om leiekjøring har bidratt vesentlig til avlingssvikt

 

Klimaprosent - andel av årsak som skyldes klima

For å være berettiget erstatning må følgende være tilstede: God agronomi- tidspunkt for våronn og høsting må være utført til "rett" tid. Både art og sort skal tilpasses de normale klimatiske forhold. Det skal også gjøres en vurdering om gjødslingen er i samsvar med gjødslingsplan og andre driftsmessige tiltak; for eks. kalking og bekjempelse av ugras, sykdommer og skadedyr. I tillegg kommer en vurdering av de naturgitte forhold som geografisk beliggenhet, normalt dårlig overvintring m.m.

 

Beregning av erstatning

Nordland tilhører gruppe 2 (unntatt Bindal, Brønnøy og Sømna). I beregningene brukes 390 FEm/daa (normalårsavling). Til dette kommer et fratrekk på 30 % i egenandel. Det gjøres beregninger i antall kilo tørrstoff/mengde, men ikke kvalitet (fôrprøver). Bindal, Brønnøy og Sømna tilhører gruppe 3, der bruker man 540 FEm/daa i beregningene.

I Troms tilhører kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy og Lenvik gruppe 2. Kommunene Tromsø, Lavangen, Bardu, Torsken, Berg, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen tilhører gruppe 1. Finnmark tilhører gruppe 1. I gruppe 1 bruker man 310 FEm/daa i beregningene.

 

Skadeårets avling

Skadeårets avling beregnes på følgende måte:

Oppmålt grovfôrlager (på måledato - den dagen kommunen kommer)

+ beregnet fôropptak av beiting og fôring - grovfôrarealet

+ solgt/avhendet grovfôr av skadeårets avling

= skadeårets avling

Det er søkers ansvar å dokumentere antall rundballer.

 

Gulrot

Her gjøres avlingsberegningene etter et snitt de siste 6 år. Det er mulighet for å ta ut det dårligste året = snitt de 5 siste årene. Dette beregnes av bruttoavlingen.

Standardsatser for erstatning ved avlingssvikt i gulrot til konsum er kr 3,50 pr kg.

 

Det kan søkes dispensasjon dersom det er ekstraordinære innhøstingsforhold, ellers må all avling opp.

 

Søknadsfrist

FRIST FOR Å SØKE: 31. OKTOBER! (Alle søknader etter den tid blir avvist).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.