Dette har du ikke råd til å gå glipp av!

30.04.2020 (Oppdatert: 04.05.2020) Are Johansen

Hvert år, siden ordningen med dreneringstilskudd ble gjeninnført, har det stått igjen midler ved årets utgang. For Nord-Norge er det tilgjengelig rundt 13,4 millioner til drenering i 2020. Av dette er 5,3 millioner ubrukte midler fra 2019. En av årsakene til at så mye penger står ubrukt, er at mange velger å utføre drenering uten å søke. Det er lett å tenke at en kanal på 100 m og noen grøfter på til sammen 200 m ikke er verdt arbeidet med å søke. Da går man glipp av 9.000 kr som bare er noen tastetrykk unna. Og det er betaling for en jobb man likevel kommer til å gjøre. Det er få arbeidstimer i landbruket som gir bedre inntjening enn det å søke om dreneringstilskudd. Dersom man skal gjennomføre større prosjekt kan man søke SMIL-midler.

Større avløpsprosjekt som berører flere bruk KAN utløse SMIL-midler. Må vurderes i samråd med kommunen. Foto: Are Johansen.

Tilskudd til drenering

Tilskuddet til utdyping av kanaler, avskjæringsgrøfter og enkeltgrøfter er 30 kr pr. m. For profilering, omgraving, overflateforming og systematiske grøfting er tilskuddet 2.000 kr pr. da.  Oppfrisking av kanaler i profilfelter medfører i de fleste tilfeller også behov for å friske opp profilet og man søker da på arealet og ikke på meter kanal.

 Det trenger ikke være de store, kompliserte tiltakene som skal til.  Mens man tidligere snakket om systematisk grøfting av hele felter ser vi nå at flere og flere velger å starte med avskjæringsgrøfter, rensking av kanaler og stikkgrøfter inn i våte områder.  Det blir fort noen hundre meter grøfter og kanaler når man først er i gang.  Dersom man planlegger for to til tre år fremover og går systematisk til verks, snakker vi fort om store beløp. En oversikt fra Fylkesmannen i Nordland viser at gjennomsnitt på innvilget tilskudd var i underkant av 30.000 kr.  Høyeste innvilget tilskudd var 118.450 kr.

Søknad

Søknaden må inneholde et plankart og et oversiktskart.  I tillegg en kort beskrivelse av tiltaket, og et enkelt kostnadsoverslag. Man kan søke på flere enn ett gårds- og bruksnummer på samme skjema.  Grøfter og andre tiltak tegnes inn på kartet.  Det er viktig å gjøre en helhetlig vurdering slik at man får med alle grøfter som skal graves i feltet.  Er man usikker, er det bedre å legge inn ei grøft ekstra i søknaden, men samtidig være realistisk.  Man kan gjøre endringer underveis.  Disse må dokumenteres med inntegning på kart.  Dersom planen blir fulgt leveres plankartet med rapporten. 

SMIL-midlene

Disse midlene skal gå til såkalte særskilte tiltak. Dette er prosjektet der man gjør en jobb ut over det som er normalt vedlikehold av dreneringssystemet. Det kan være større prosjekt for å sikre avløp fra flere gårder, gjenåpning av gjenlagte bekker, erosjonssikring ved utdyping av kanaler mm. Denne ordningen gir inntil 70 % tilskudd til selve tiltaket og 100 % til planlegging.  Denne ordningen finansierer også rensedammer.  Et dreneringstiltak som krever utdyping av avløp gjennom et kanalsystem som går over flere eiendommer, kan komme inn under SMIL-ordningen.  Man søker da SMIL-tilskudd for hovedavløpet og dreneringstilskudd for tiltaket inne på feltet.

Hjelp til søknad

Norsk Landbruksrådgiving utarbeider planer for drenering. I enkle saker leverer gjerne gårdbrukeren et kart eller går gjennom feltet sammen med planlegger.  Et det mer komplisert må planlegger ut på området.  Det er mange ulike måter å løse problemet på. Derfor kan det være lurt å ha en slik gjennomgang.  Planlegger har god oversikt over de ulike tilskuddsordningene og hva som er innenfor og utenfor de ulike regelverkene.  Derfor kan det lønne seg å leie inn hjelp til planlegging, selv om det «spiser» av tilskuddet.  Planlegger hjelper også med svar på spørsmålene som ligger i søknadsskjemaet.  Uansett behov for hjelp, kan det være lurt å kontakte planlegger får å få tips om hva det lønner seg å gjøre.

 

Søknaden fylles ut elektronisk på https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

 

 

Erosjonssikring gjennom SMIL-ordningen. Foto: Are JohansenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.