Innsåing av belgvekster i etablert eng

28.01.2021 Gustav A Karlsen

Erfaringsmessig går kløver ut i enga, over år. Dette skyldes ofte for sterk nitrogengjødsling, men overvintring og drift har også stor betydning. Våren 2020 la vi ut et felt med innsåing av kløver og lusern, i 5 års eng og i eng som er over 15 år. De to kløversortene var Grandalf og Torunn. Lusernesorten var Creno.

Illustrasjonsfoto, rødkløver

Prosjektet er et ledd i utprøving av forenkla metoder ved fornying av eng. Mange gårdbrukere opplever at det er både kostbart og arbeidskrevende å fornye enga på tradisjonelt vis, og det er interesse for å prøve ut enklere metoder. Forenkla metoder for fornying er særlig aktuelt på steinrik jord og teiger som er vanskelig å jordarbeide på vanlig måte. Det kan også være aktuelt på fulldyrka og overflatedyrka eng med overvintringsskader. Eller for å oppnå en bedre plantesammensetning og høyere avlingsnivå i eng, med mindre arbeid og driftskostnader.

Før innsåing av belgvekster Foto: Gustav A. KarlsenFør innsåing av belgvekster Foto: Gustav A. Karlsen

Før innsåing av belgvekster. Foto: Gustav A. Karlsen

 

Etter innsåing av belgvekster. Foto: Gustav A. Karlsen

 

Forsøksopplegg og etablering av felt

De ulike forsøksleddene ble anlagt på storruter à 5 x 14 m, og med høsteruter på 1,4 x 12 m.

 Metoder for fornying av enga var:

  1. Såing rett i etablert eng som var 5 år gammel
  2. Såing rett i gammel eng, eldre enn 15 år

Det ble brukt rødkløver av Grandalf og Torunn og luserne av sorten Creno. Sein leveranse av såfrø, førte til at innsåing først ble gjort 28.mai. Feltet ble bare gjødsla med 5 tonn blautgjødsel, av ku, på våren og 2 tonn etter 1. slått.  

 

Forsøksresultat

Botanisering viste at den gamle enga hadde stort innslag av engrapp, engrevehale og sølvbunke. Av ugras var det høymole, hundekjeks og engsoleie som dominerte.

Det ble stor avlingsgevinst ved å fornye enga som var 5 år gammel. Innsåing på gammel eng hadde ingen effekt.

 

Avlingsresultat første engår.

 

Den urørte 5-årige enga hadde en avling på 427 kilo tørrstoff per dekar, mens arealer som ble isådd med kløver eller lusern, i snitt ga 553 kilo tørrstoff pr/da.  Altså en avlingsøkning på 30 %.

 

Drøfting

Forsøk viser at det er stor avlingsgevinst ved fornying med innsåing av belgvekster på eng som er relativt ung. Gammel eng har ofte et tykt moselag, som hindrer innsådde frø i å spire. I vårt tilfelle ble belgvekstene sådd seint, og dette kan være en medvirkende årsak til det dårlige resultatet på gammel eng. Erfaring fra tilsvarende prosjekt viser at det kan være vanskelig å få plassert såfrøet slik at det klarer å etablere seg grunnet sterk konkurranse fra den gamle enga.

Dersom en ønsker å så direkte i den gamle enga, må det benyttes direktesåmaskiner med kraftige skållabber, eller rotorharv med påmontert såmaskin. Det har gitt bra tilslag av nye sådde arter under slike forhold.

God spirefuktighet, med tromling helst både før og etter såing sammen med kontroll av ugraset, er viktige faktorer for å lykkes. I tillegg til ulike direktesåmaskiner finnes det i dag flere typer harver som kan vær aktuelle ved fornying av enga.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.