Avfall og forurensing

25.06.2020 (Oppdatert: 25.06.2020) Ida Karlstrøm

Avfall i landbruket kan være en utfordring. Både rundballeplast, plastkanner og storsekker kan gi store mengder avfall som skal håndteres. Men også alt fra gamle maskiner som ikke brukes lengre, pappesker, medisiner osv. er avfall som må håndteres. Ofte er det vanskelig og tidkrevende å levere avfall til godkjent anlegg, og ting blir dermed stående.

Eksempel på oppsamling av rundballeplast i fôrsentralen. Foto: Ragnhild Renna

Avfall defineres slik av myndighetene: ”Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg med videre. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.” (Forurensingsloven § 27 første ledd.)

 Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander. De oppdager forhold enten ved en observasjon eller en kartlegging ved eget tilsyn, eller ved at de mottar melding om mulig forsøpling.

Forurensingsloven tar opp forbud og plikter. For å lese mer utdypende om forurensingsloven og hvorfor sortere rundballeplast, sjekk ut disse sidene (direktelink): Kommunens rolle og ansvar (veileder) og Grønt Punkt Norge.

 

Hva kan forstås som avfall? (Forurensingsloven § 27)

For at noe skal anses som avfall må det altså for det første dreie seg om løsøregjenstander eller stoffer, og for det andre må disse anses som kasserte eller regnes som overflødige. Begrepet ”løsøregjenstand” er vidt og omfatter alt fra vanlige husholdningsartikler, biler og båter i alle størrelser, til døde husdyr.

At det er snakk om løsøregjenstander innebærer imidlertid at faste installasjoner, som hus, stolper og lignende, ikke vil kunne regnes som avfall. Men dersom disse faste installasjonene rives, vil de være avfall dersom de kasseres.

Begrepet ”stoffer” dekker også stoffer i flytende form, slik at for eksempel malings- og oljerester vil kunne være avfall. For avløpsvann og avgasser er det uttrykkelig bestemt at dette ikke regnes som avfall.

Å kassere noe har både en subjektiv og objektiv vurdering. Når noe er kassert har man kvittet seg med det, tatt det endelig ut av bruk eller oppgitt eiendomsretten til det. Dermed beror kassering på en subjektiv vurdering av hva eier har ment. Men man har også et objektivt element i dette: Det betyr at dersom en gjenstand ut fra plassering, type, funksjonsdyktighet og utseende fremtrer som kassert, vil den kunne anses som avfall selv om eieren av gjenstanden er av en annen oppfatning. Det er videre uten avgjørende betydning om gjenstanden har økonomisk verdi, eller kan utnyttes på annen måte.

For en vurdering på om en gjenstand er å anse som kassert, vil følgende momenter være relevante:

  • Er gjenstanden skjemmende, eller til skade eller ulempe for miljøet?
  • Er gjenstanden skadet? Fungerer gjenstanden til sitt opprinnelige formål?
  • Hvor lenge har gjenstanden vært ute av bruk?
  • Hvordan er gjenstanden tatt hånd om? Er gjenstanden vist den omsorgen som bør forventes?
  • Oppfyller gjenstanden de krav som stilles til denne typen produkter?
  • Hvilken verdi har gjenstanden? Vil fremtidig bruk forutsette store kostnader til reparasjon slik at gjenstandens verdi totalt sett blir negativ?

Det har i årenes løp vært mange måter å «fjerne» avfall på, og i hovedsak kan ikke en grunneier som helt uforskyldt har avfall på sin eiendom pålegges å fjerne dette. Men det kan være verdt å merke seg at man kan bli ansvarlig for andres avfall som er på ens egen eiendom. Har du eksempelvis kjøpt en eiendom som har avfall som medfører forurensing kan du pålegges å rydde opp siden avfallet nå er på din eiendom.

 

Forbud mot forsøpling (Forurensingslovens § 28)

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.»

Her er det viktig å merke seg at denne bestemmelsen ikke er til hinder for at avfall blir levert til anlegg med tillatelse etter § 29. I hovedsak er dette et alminnelig forbud som retter seg mot tilfeller der avfallet medfører fare for forurensing eller direkte fysisk skade. Eksempel på fysisk skade kan være knust glass eller hermetikkbokser som dyr kan skade seg på. Vi har vel alle sett bilder av kyr som har fått i seg ølboks i fôret med dertil innvendige skader.

Typiske eksempler på avfall som ofte lagres på en måte som innebærer brudd på forsøplingsforbudet, er gamle biler som ikke brukes lenger, utrangerte maskiner, bygningsavfall og lignende.

Forurensingslovens § 7 sier også at man har en plikt til å unngå forurensing. For landbruket vil det være tillatelse til vanlig forurensing fra jordbruk og skogbruk. Herunder er det da ment at forhold som reguleres av andre lover og forskrifter ikke er underlagt vanlig forurensing. Eksempelvis gjødsellager, som er vanlig for de med husdyr, men som er pålagt å ha godkjent gjødsellager regulert etter lover og regler.

Brenning av avfall

.. er ikke lov! Sjekk ut den lokale forskriften for åpen brenning og brenning av avfall i småovner!

Ulike løsninger

Ofte blir man fortalt hva man ikke har lov å gjøre uten at gode løsninger foreligger. Mange gårder ligger langt unna godkjent avfallsanlegg, og mange kommuner har ikke innsamling av landbruksavfall mm. Det kan dermed fort både bli dyrt og tidkrevende å gjøre noe med avfallet.

Det er mulig å gå sammen om en felles henting av avfall, slik at gårder i samme området har felles opprydding, og deler på eventuelle utgifter med henting av avfall. Da er det viktig å bli enig om retningslinjer for hva slags og hvordan avfall som skal leveres.

Mange avfallsselskap leier ut containere som man betaler en viss sum for per måned for å ha stående på tunet, og som blir tømt ved behov. Har selskapet tømming av flere containere samtidig trenger ikke dette bli så dyrt.

Plastavfall fra rundballer og plansilo, samt storsekker, er det flere som har løst ved å enten samle i vedsekker, presse sammen i gamle papp-presser (brukt i dagligvareforretninger) eller andre systemer. Det viktigste er å ha et system som funker på gården, og som blir brukt av alle.  Vær obs på at farget rundballeplast (rosa, blå) skal holdes adskilt fra vanlig hvit rundballeplast. Årsaken er at den har andre bruksområder enn den hvite.

Det finnes også dem som samler inn gammelt metall, og kjøper skrapmetall og henter det hjemme på gården. Her kan man undersøke mulighetene som finnes i området man bor i.

Piggtråd er etter lov fra 2010 forbudt å bruke både i innmark og utmark. Dette var tidligere veldig vanlig å bruke, og mye gammel piggtråd ligger ute i naturen. Dette kan medføre skade både på husdyr og ville dyr, og må ryddes opp.

Husk at mye avfall i landbruket er spesialavfall og må håndteres deretter.

Gårdseiendommer med god avfallshåndtering gir godt omdømme for bondeyrket. Det koster litt både i innsats og kroner, men er god HMS, - både på kort og lang sikt.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.