Store husdyrgjødselmengder - nye krav til løsninger

27.06.2011 (Oppdatert: 07.12.2016) Kolbjørn Eriksen

Store husdyrgjødselmengder stiller nye krav til rasjonelle løsninger for handtering, transport og spredning. I denne artikkelen beskrives hvordan gårdbrukerekteparet Ståle og Laila Granmo i Vefsn i Nordland har tilpasset seg for å kunne handtere omlag 5000 m3 husdyrgjødsel. Gjennom beskrivelser og ved en tekstet bildeserie får vi se et ekempel på løsninger. Kanskje kan dette være nyttige tips og ideer for andre ?

 

Bildeserien, se her

 

Gårdbrukerekteparet Ståle og Laila Granmo har i løpet av åra 1995 og fram til 2008 bygd ut gårdsbruket Brattli i Vefsn fra et ordinært melkeproduksjonsbruk til en svært betydelig virksomhet som omfatter kombinert griseproduksjon og slaktedyr - storfe. Så vel i nord-norsk som i norsk sammenheng er dagens virksomhet meget betydelig, med en produksjon av 380-400 slaktemodne storfe samt ca 2100 enheter i en kombinert griseproduksjon årlig.

Dette stiller store krav til løsninger for å handtere store gjødselmengder. Årlig skal det handteres i størrelsesorden 5000 m³ vanninnblanda husdyrgjødsel. Når vi vet at ei gjennomsnittsbesetning til tider kan finne det utfordrende å handtere 200 - 400 m³ husdyrgjødsel så er det åpenbart at kvanta på 20-30 ganger dette er svært krevende.

Ekteparet er meget sterkt opptatt av å tilrettelegge for rasjonelle og effektive løsninger der fokus er å investere riktig og holde tidsbruken nede. Videre er de bevisst det faktum at det er åpenbare stordriftsfordeler innomhus i driftsbygningene, men at det er utfordrende å sikre at verken forproduksjon og eller transport og spredning av husdyrgjødsel blir til stordriftsulemper innenfor den totale virksomhet.

I denne artikkelen vil en sammen med beskrivelser og en tilhørende tekstet bildeserie forsøke å vise hvordan Granmo har løst husdyrgjødselut-fordringene. Dette kan være eksempel på hvordan store/ svært store gårdsbruk i vår landsdel vil måtte innrette seg på, uten at dette nødvendigvis er fasiten.

Ståle Granmo lar seg lett engasjere og deler gjerne erfaringer og synspunkter hva angår lagring, transport og spredning av husdyrgjødsla. Som grunnleggende ide står visjonen om å utnytte husdyrgjødsla som ressurs. Det betyr at så vel rettidig spredning og bruk av riktige mengder med minimalt tap av ammoniakk mv. er viktig. Videre er det slik at med et så omfattende husdyrhold så vil tilgang på nok arbeidskraft, både egen og leid arbeidskraft, være en særlig minimumsfaktor. Dette har bidratt til en del spennende løsninger for å sikre god og riktig kapasitet ved lagring, transport og spredning.

I driftsopplegget inngår om lag 1000 dekar areal til grovforproduksjon, hvorav ca 630 dekar årlig tilføres relativt betydelige mengder vanninnblandet husdyrgjødsel. På gården er det to sentrallager for husdyrgjødsel, med kapasitet på hhv 2100 m³(storfe) og 1900 m³ (gris). Storfegjødsellageret er en frittstående betongkum, mens grisegjødsellagret er kjelleren under grisfjøset. Fra sentrallagrene kan det spres direkte på ca 230 dekar, mens om lag 400 dekar må handteres alternativt. Granmo har valgt å etablere tre periferilager på hhv 300, 350 og 600 m³. Det innebærer at følgende sammenheng gjelder ift noen størrelser;

Lager Kapasitet, m3 Avstand S-P,km Areal som betjenes,daa
  S     4000 0 230
P1 300 3,0                         60
P2 600 8,0 200
P3 350 11.0 140

Som nevnt er tilgang på arbeidskraft en knapphetsfaktor. En annen og svært viktig faktor er den relativt korte vekstsesongen i området, mellom 125 - 150 vekstdøgn, der det er relativt store nedbørsmengder i så vel vekstsesong og også for året i sin helhet, ca 2500 mm nedbør. Dette er utfordrende ift driften av arealene og i særdeleshet ift å unngå trakk- og kjøreskader både ved husdyrgjødselspredning og ved grovforproduksjonen.

Her følger en beskrivelse av en del komponenter i det husdyrgjødseltekniske system. Lagrene er beskrevet ovenfor. Disse er tilgjengelig både ift ordinære pumper samt ved et særlig pumpeaggregat påmontert lastebilmontert tankenhet. En viser for øvrig til bildeserien for bedre å formidle hva dette i praksis innebærer.

Sentrallager - storfe

2100 m³

800.000 - 1.000.000 kr

Diameter 22 m

Tankenhet med pumpe/sugeaggregat (Påmontert lastebil)

16 m³

Fylling/ tømming tar ca 3 minutter

Kjøpt brukt for ca 300.000 kr. Nytt utstyr ca 600-800.000 kr Type Joskin

Lastebil med tankenhet

Transport 60 km/t. Inngår som del av totalenhet som også omfatter for- og dyretransport vha utskiftbare moduler.


Periferilager

 

300+350+600 m³.Litt forskjellige løsninger. Antatt at frittstående metalløsning ofte vil være mest kostnadseffektiv. Enkel å montere.For lagret på 600 m³ så var innkjøpspris for metallelementene - Helly Hansen - på om lag 150.000 kr. I tillegg kommer grunnarbeid, betongarbeid og montering, slik at samlet pris var om lag 230.00-250.00 kr.

Pumpe - spredeenhet.

Dette er en trekomponent løsning der følgende enheter fungerer i en helhet.
1. Traktormontert pumpe
2. Slangesystem
3. Traktormontert spredeenhet
Ved lagret står en traktor påmontert pumpe. Krav er minimum 130 HK på denne traktoren for å handtere pumpen godt. Her er pumpen av merket Doda og yter opptil 13 Bar. Tilstrekkelig trykk er viktig for funksjonalitet. Pumpepris om lag 45.000 kr. Pumpen er forbundet med en slange på inntil 1200 meter (2*600meter). Slangediameter er 4 ", og består av to kvaliteter slik at slangen kan tåle trykkpåkjenninger godt.
Kvalitet - sterk trykkpåkjenning - ca 400 kr/m
Kvalitet - moderat trykkpåkjenning - ca 200 kr/m
Slangen er koplet mot en slepeslangespreder (kongroa), som er trekkes av en traktor. Slepeslangesprederen fordeler husdyrgjødsla svært jevnt i striper på bakken.Her innstilles utstyret slik at  man oppnår riktig mengde pr dekar.
Utstyret er av merket HMV. Kostnad for dette utstyret eks traktorer er i størrelsesorden 400.000 kr. Midlere kapasitet ved utspredning av husdyrgjødsel   i dette systemet antas å ville ligge i størrelsesorden 110 - 150 m³/time, ifølge eieren.

Det ble utført en enkel tidsstudie i tilknytning til bruk av dette utstyret. Forutsetningen var da at utstyret var opprigget og klart for bruk. Innenfor om lag 4 timer ble det spredd ut om lag 400 m³. Dette ble fordelt på ca 120 dekar. Dette gav følgende beregnede resultater;
Spredekapasitet pr time => 400m³/4 t => 100 m³/t
Spredd pr dekar => 400 m³/120 dekar => 3,3 m³/dekar
En iakttar at dette var litt lavere enn stipulert kapasitet. Dog er kapasiteten å regne som meget sterk ift en hvilken som helst annen metode for spredning av husdyrgjødsel i store mengder.

Avslutningsvis vil en referere til de driftsmessige fortrinn som familien Granmo fremholder ved de system som han har etablert for lagring, transport og spredning av husdyrgjødsel:
1. Satset på lagrings- og mekaniseringsløsninger med betydelige kapasiteter, slik at kostbar og lite tilgjengelig arbeidskraft blir godt brukt.
2. Åpner for transport av gjødsel mellom sentrallager og periferilager som går meget raskt og til tider, også seinhøst og vinter, som er driftsmessig gunstig.
3. Unngår å kjøre på bæresvak jord, bl.a myr og leire.
4. God utnyttelse av gjødsla ved rettidig spredning i en kort og hektisk vekstsesong.
5  God utnyttelse av gjødsla ved direktelegging av tyntflytende gjødsel direkte på bakken, slik at tap av nitrogen unngås.
6. Reduserte kunstgjødselkostnader ved god bruk av husdyrgjødsla

Og til sist; Granmo har på god eng lagt seg til følgende praksis ved bruk av husdyrgjødsla;
• Tidlig vår => ca 4 tonn /daa
• Deretter ved ca 10 cm grashøyde => ca 3 tonn/daa
• Rett etter slått => ca 4 tonn/daa og ev. kunstgjødsel, N 27-0-0, som supplement ved behov.
I gjenlegg brukes det store mengder husdyrgjødsel, i størrelsesorden 8-10 tonn/daa.

Ståle Granmo  er for sin del overbevisst at dette systemet alt i alt  har rasjonaliseringsgevinster  som  årlig utgjør besparelser i flere hundretusenkronersklassen.  Uten disse tilpasninger hadde det simpelten ikke vært mulig å  drive i et så stort omfang.  Om som en mulig videreutvikling av  dette systemet så øyner Granmo muligheten av  en kombinasjon mellom spredning av husdyrgjødsel og  innsåing på utsatte arealer. Men det får vente til en annen artikkel....

Til sist noen linker som kan være aktuelle ifb med husdyrgjødselhandtering:

Agromiljø AS

Moi AS

Reime Agri AS

Eiksenteret

Felleskjøpet

Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.