Produksjonskostnader for rundball

26.02.2010 (Oppdatert: 07.12.2016) Wolfgang Dohrn

Etter forespørsel fra medlemmer har vi utarbeidet kalkyler som viser totale produksjonskostnader for en rundball grassurfôr på deres gårdsbruk. Dette er et spørsmål som opptar mange, så vi har laget en ”standardkalkyle” som presenteres her. Kalkylen kan være et utgangspunkt for vurdering av produksjonskostnader av rundballer på eget bruk, og vi stiller gjerne opp som diskusjonspartner og som ”kalkulator” for medlemmer som ønsker å gå nærmere inn på dette.

 Av Marit Dyrhaug, Norsk Landbruksrådgving Helgeland. Februar 2009

Utgangspunkt, driftsopplegg og avlingsnivå

7 års omløp:     1 gjenleggsår uten dekkvekst, 6 engår uten kløver, 2 slåtter, ikke beiting

Forkvalitet:        0,87 FEm/kg ts i snitt for alle år og slåtter. Fortørka til 23% ts, dvs 5 kg surfor/FEm

Rundball:           650 kg, dvs 150 kg ts/ball = 130 FEm/ball

Avling i gjenleggsåret:                 150 kg ts/daa = 130 FEm/daa (1 rundball/daa)

Gjennomsnittsavling ved 2 slåtter i 6 engår:    650 kg ts/daa = 565 FEm/daa (ca 4,3 ball/daa)

Gjennomsnittsavling i omløpet:   ca 500 FEm/daa, dvs ca 3,85 rundball/daa

Metoder og priser lagt til grunn

Det er mange måter å utarbeide en slik kalkyle på. Vi har valgt å gå ut fra NILF (Håndbok for driftsplanlegging) sine normer for arbeidsbruk. Timepris for ulike arbeidsoperasjoner er satt til

kr 400/time for fører og traktor, og påplussa maskinleiepris for redskap.   Timepris er henta fra Bedre Gårdsbruk nr 4/2008 (Maskinleiepriser 2008) og fra NLT, Utleiepriser for maskiner og utstyr 2008. Gjødsel- og ensileringskostnader er fra FKs listepris for januar 2009, mens såvareprisene er fra 2008.

Kalkyle - Produksjonskostnader for rundball

Type kostnad

kr/daa

kr/daa og år

Kr/FEm

Kr/ball

1. Arbeidskostnader Gjenlegg (1/7 år)

612

87

0.17

23

2. Variable kostnader Gjenlegg (1/7 år)

338

48

0.10

12

3. Arbeidskostnader Engår (6/7 år)

115

99

0.20

25

4. Gjødselkostnader Engår (6/7 år)

338

290

0.58

75

5. Høstekostnader 140 kr/ball x 3,85 ball/daa

539

1.07

139

Sum kostnad ekskl ensileringsmiddel

 

1063

2.11

275

 

 

 

6. Kofasil LP (fat),  3,5 l/tonn gras

84

0.17

22

 

 

 

Sum kostnad inkl ensileringsmiddel

1147

2.28

296

 

 

Kommentarer til kostnadene

1.       Arbeidsforbruket består av pløying med 3-skjærs vendeplog, slådding, utkjøring av husdyrgjødsel (4 t/daa), kalking, harving, såing, tromling, spredning av mineralgjødsel og ugrassprøyting. I eksempelet er dette totalt beregna til 1,16 timer/daa. Steinplukking er ikke med. Vanskelig arrondering vil også være med å øke arbeidsforbruket. Mange kan derfor ha høgere arbeidsforbruk enn 1,16 timer pr daa gjenlegg.

2.       De variable kostnadene i gjenleggsåret er innkjøpt kalk (400 kg/daa), mineralgjødsel, såfrø og ugrasmiddel.

3.       Arbeidskostnadene i engårene består av spredning av 3 t/daa husdyrgjødsel om våren og mineralgjødsel-spredning vår og sommer. Arbeid med høsting er inkludert i pkt 5.

4.       De variable kostnadene i engåra består bare av innkjøpt mineralgjødsel (40+35 kg fullgjødsel 22‑2‑12/daa). Vi har ikke med eventuell ugrassprøyting, og rundballeplast og lignende er inkludert i pkt 5. På ei næringssrik jord, eller ved spredning av husdyrgjødsel også etter 1.slått, vil gjødselkostnadene bli lågere enn i dette eksemplet. På ei næringsfattig jord vil gjødsel-kostnadene bli høgere fordi en må benytte dyrere gjødseltyper.

5.       Høstekostnadene inkluderer slått, balling og pakking med 6-lags plast. I eksemplet er dette priset til 140 kr/ball, som tilsvarer gjennomsnittlig pris for leiekjøring i følge Bedre Gårdsbruk, leiekjøringspriser 2008. Kalkylen viser gjennomsnittlig høstekostnader/år for hele omløpet på 7 år. Høstekostnadene fordeler seg på kr 140 kr/daa i gjenleggsåret, og 608 kr/daa i engårene.

6.       Ensileringsmiddel. I eksemplet har vi tatt utgangspunkt i moderat fortørka gras med bare 23% tørrstoff, og ved så lågt ts-innhold bør en absolutt bruke ensileringsmiddel for å sikre god fôrkvalitet og høgt grovfôropptak i melkeproduksjon. Ved bruk av Kofasil LP (lite korrosivt middel anbefalt brukt ved moderat fortørking) vil kostnadene til ensileringsmiddel utgjøre 0,17 kr/FEm. Ved høgt tørrstoffinnhold (30% tørrstoff eller høgere) kan en droppe ensileringsmidlet, men da bør en gå opp i 8-lags plast for å redusere faren for mugg. To lag ekstra plast koster ca 10 kr pr ball eller 0,07 kr/FEm.

Høstekostnader og gjødsel de største utgiftspostene

Som vi ser av kalkylen er det høstekostnadene og gjødselkostnadene som utgjør de største utgiftspostene. Arbeidskostnadene ved gjenlegg slår også ut på prisen, men vi vil understreke at det er lite å spare på å redusere gjenleggskostnadene. Fornying av enga og et vellykka gjenlegg er avgjørende for å sikre høge avlinger og et rimelig grovfôr. Både arbeidsforbruk pr FEm og som regel også gjødselkostnad pr FEm blir høgere ved låge avlinger.

Prising av rundballer

Til slutt vil vi minne om at det kan være svært stor variasjon i hvor mye fôr en rundball inneholder. Alt etter ballevekt, fortørking og tørrstoffinnhold, slåttetid og forenhetskonsentrasjon, kan innholdet i en rundball gjerne variere fra 100 FEm til 200 FEm. Ved kjøp og salg av rundballer bør en som minimum vite ballevekt og tørrstoffinhold før en fastsetter pris. Og en bør også koste på seg en fôranalyse for å få bestemt forenhetskonsentrasjonen. Pris pr ball fastsettes ut fra beregna innhold av FEm/ball. Ved en pris på for eksempel 2,20 kr/FEm vil ”rett” pris på en rundballe variere fra kr 220 til kr 440.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.